Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується
державою та повністю або частково надається за рахунок коштів
Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. Закон України
«Про безоплатну правову допомогу» визначає порядок надання безоплатної
первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.
Система надання безоплатної правової допомоги у Києві налічує
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
який здійснює призначення захисників (адвокатів) у кримінальному процесі
затриманим, підозрюваним, обвинуваченим та засудженим; два місцевих центри,
які надають правову допомогу у цивільних справах, сімейних спорах, житлових,
трудових тощо, адміністративних спорах та свідкам, потерпілим у кримінальних
провадженнях; два київських бюро правової допомоги та пункт доступу до
безоплатної правової допомоги на базі юридичної клініки «Pro bono» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Безоплатна первинна правова допомога, суб’єктами права на яку є усі
особи, які перебувають під юрисдикцією України, включає такі види правових
послуг, як надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових
питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім
процесуальних), а також надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної
правової допомоги та медіації.
Безоплатну первинну правову допомогу надають органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права,
спеціалізовані установи, місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової
допомоги/бюро правової допомоги усім громадянам України, які перебувають під
юрисдикцією України.
Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що
полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і
включає такі види правових послуг, як захист від обвинувачення у кримінальних
провадженнях; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на
безоплатну вторинну правову допомогу, у судах, інших державних органах,
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, та складення
документів процесуального характеру.
Відповідно до статті 14 Закону України «Про безоплатну правову
допомогу» право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі
категорії осіб:
1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній
середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму,
розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до
основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з
інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії,
у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб –
на всі види правових послуг;
2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,
діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали
внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, – на всі види правових послуг;
2 1 ) внутрішньо переміщені особи, – на всі види правових послуг;
2 2 ) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як
внутрішньо переміщених осіб, – на представництво та складення документів
процесуального характеру з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття

на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття
на облік внутрішньо переміщеної особи;
3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання, – на
представництво та складення документів процесуального характеру;
4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт, – на представництво та
складення документів процесуального характеру;
5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального
законодавства вважаються затриманими, – на захист та складення документів
процесуального характеру;
6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою, – на захист та складення документів процесуального характеру;
7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень
Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим,
прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням
або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання
у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців або обмеження волі, – на всі види правових послуг;
8) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту", – на всі види правових послуг з
моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а
також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та
забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;
9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі
заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до
числа жертв нацистських переслідувань, – на всі види правових послуг;
9 1 ) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для
отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", – на представництво та складення
документів процесуального характеру до моменту прийняття рішення про надання
такого статусу;
10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення
цивільної дієздатності фізичної особи, – на представництво та складення
документів процесуального характеру протягом розгляду справи в суді;
11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної
допомоги в примусовому порядку, – на представництво та складення документів
процесуального характеру протягом розгляду справи в суді;
12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, – на
представництво та складення документів процесуального характеру стосовно
питань, пов'язаних з реабілітацією;
13) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за
ознакою статі, – на всі види правових послуг.
Також право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни
держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову
допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також
іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів,
учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць
надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.
ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?

Для забезпечення оперативного реагування на повідомлення про затримання
осіб, на звернення громадян про надання правової допомоги та на проблемні
питання, які вони порушують, а також для надання роз’яснень законодавства у
сфері безоплатної правової допомоги та надання правових консультацій –
цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової
допомоги 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах
України безкоштовні.
Також отримати правову допомогу можливо особисто звернувшись до
найближчого місцевого центру, бюро правової допомоги або пункту доступу до
безоплатної правової допомоги:
Лівобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги знаходиться за адресою: вул. Сімферопольська, 5/1, номер
телефону: 223-10-41, e-mail: kyiv1.kyiv@legalaid.kiev.ua;
Лівобережне київське бюро правової допомоги знаходиться за адресою:
бульвар Верховної Ради, 33/1, номер телефону: 223-10-39, e-mail:
kyiv1.kyiv@legalaid.kiev.ua.
Правобережний київський місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: вулиця Єреванська, 32,
номер телефону: 593-97-60, e-mail: kyiv4.kyiv@legalaid.kiev.ua;
Правобережне київське бюро правової допомоги знаходиться за адресою:
Печерський узвіз, 5, e-mail: kyiv4.kyiv@legalaid.kiev.ua.
Постійно діючий пункт доступу до безоплатної правової допомоги на базі
юридичної клініки «Pro bono» Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: вул. Володимирська, 60, аудиторія 155-А.

Заступник начальника відділу
комунікацій та правопросвітництва
Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги у місті Києві
Діана Мєшкова